ایزو مدیریت کیفیت
ایزو مدیریت کیفیت
گواهینامه حامیان مصرف کننده استان فارس
گواهینامه حامیان مصرف کننده استان فارس
پروانه استاندارد تشویقی شیرهای پیسوار
پروانه استاندارد تشویقی شیرهای پیسوار
لوح تقدیر
لوح تقدیر
ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت
ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت
گواهی خوداظهاری محصول
گواهی خوداظهاری محصول
لوح سپاس واحد شایسته نمونه اداره استاندارد استان فارس
لوح سپاس واحد شایسته نمونه اداره استاندارد استان فارس
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تدوین استاندارد کارخانه ایی
تدوین استاندارد کارخانه ایی
پروانه استاندارد تشویقی شیرهای تک ضرب
پروانه استاندارد تشویقی شیرهای تک ضرب
ایزو محیط زیست
ایزو محیط زیست
گواهی ثبت اختراع محصول
گواهی ثبت اختراع محصول
گواهی تحقیق و توسعه واحد شیرآلات صدرا
گواهی تحقیق و توسعه واحد شیرآلات صدرا
لوح اهتمام به پیشرفت و توسعه
لوح اهتمام به پیشرفت و توسعه
تدوین استاندارد کارخانه ایی
تدوین استاندارد کارخانه ایی